6.35 - 8,0MM (43º-47º-50º-55º STANDARD SWEEP)

ASK

Shank sweep en 6,35 mm ( standard sweep 43º)

CODE / CÓDIGO

Width / 
Ancho

B
Angle
Attack / Ángulo
Ataque
C
Tickness / Espesor
Fixing / Anclaje F
Wing
Widht / Ancho
G
Neck
Height / Altura
D E
   Inch            mm      Inch         mm Bolt / Bulón B/Centers / E/Centro mm mm
IAR 0076-8 7"               178 43º .315          8,00 SQ. 1/2" 57 76 110
IAR 0451 8"               203 43º .250          6,35 SQ. 1/2" 57 76 110
IAR 0452 10"             254 43º .250          6,35 SQ. 1/2" 57 76 110
IAR 0170 12"             305 43º .250          6,35 SQ. 1/2" 57 76 110
IAR 0123 14"             356 43º .250          6,35 SQ. 1/2" 57 76 110
IAR 0080 16"             406 43º .250          6,35 SQ. 1/2" 57 76 110
IAR 0527
      Stay Wide
18"             457 43º .250          6,35 SQ. 1/2" 57 76 110
IAR 0527
      Regular
18"             457 43º .250          6,35 SQ. 1/2" 57 76 110

 

Shank sweep en 6,35 mm ( STANDAR SWEEP 47º)

CODE / CÓDIGO A
Width / Ancho
Trabajo
B
Angle
Attack / Ángulo
Ataque
C
Tickness / Espesor
Fixing / Anclaje F
Wing
Widh / Ancho
del ala
G
Neck
Height / Altura
de vaina
D E
Inch          mm Inch          mm Bolt / Bulón B/Centers / E/Centro mm mm
IAR 0528 8"               203 47º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0529 10"             254 47º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0530 12"             305 47º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0455 14"             356 47º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0456 16"             406 47º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0457
     Stay Wide
18"             457 47º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0457
     Regular
18"             457 47º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 117

 

Shank sweep en 6.35 mm ( STANDAR SWEEP 50º)

CODE / CÓDIGO A
Width / Ancho
Trabajo
B
Angle
Attack / Ángulo
Ataque
C
Tickness / Espesor
Fixing / Anclaje F
Wing
Widh / Ancho
del ala
G
Neck
Height / Altura
de vaina
D E
Inch          mm Inch          mm Bolt / Bulón B/Centers / E/Centro mm mm
IAR 0531 8               203 50º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0458 10             254 50º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0459 12             305 50º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0532 14             356 50º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0460 16             406 50º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0461
     Stay Wide
18             457 50º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0461
      Regular
18             457 50º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120

 

Shank sweep en 6.35 mm ( STANDAR SWEEP 55º)

CODE / CÓDIGO A
Width / Ancho
Trabajo
B
Angle
Attack / Ángulo
Ataque
C
Tickness / Espesor
Fixing / Anclaje F
Wing
Widh / Ancho
del ala
G
Neck
Height / Altura
de vaina
D E
Inch          mm Inch          mm Bolt / Bulón B/Centers / E/Centro mm mm
IAR 0819 8               203 55º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0820 10             254 55º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0821 12             305 55º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0822 14             356 55º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0823 16             406 55º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0824
      Stay Wide
18             457 55º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0824
      Regular
18             457 55º .250           6,35 SQ. 1/2 57 mm 76 120

 

Shank sweep en 8,0 mm ( STANDAR SWEEP 43º)

CODE / CÓDIGO A
Width / Ancho
Trabajo
B
Angle
Attack / Ángulo
Ataque
C
Tickness / Espesor
Fixing / Anclaje F
Wing
Widh / Ancho
del ala
G
Neck
Height / Altura
de vaina
D E
Inch          mm Inch          mm Bolt / Bulón B/Centers / E/Centro mm mm
IAR 0559 8               203 43º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 110
IAR 0560 10             254 43º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 110
IAR 0462 12             305 43º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 110
IAR 0561 14             356 43º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 110
IAR 0463 16             406 43º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 110
IAR 0562
      Stay Wide
18             457 43º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 110
IAR 0562
      Regular
18             457 43º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 110

 

Shank sweep en 8.0 mm ( STANDAR SWEEP 47º)

CODE / CÓDIGO A
Width / Ancho
Trabajo
B
Angle
Attack / Ángulo
Ataque
C
Tickness / Espesor
Fixing / Anclaje F
Wing
Widh / Ancho
del ala
G
Neck
Height / Altura
de vaina
D E
Inch          mm Inch          mm Bolt / Bulón B/Centers / E/Centro mm mm
IAR 0563 8               203 47º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0564 10             254 47º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0565 12             305 47º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0566 14             356 47º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0567 16             406 47º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0568
      Stay Wide
16             406 47º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 117
IAR 0568
      Regular
18             457 47º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 117

 

Shank sweep en 8,0 mm. (STANDAR SWEEP 50º)

CODE / CÓDIGO A
Width / Ancho
Trabajo
B
Angle
Attack / Ángulo
Ataque
C
Tickness / Espesor
Fixing / Anclaje F
Wing
Widh / Ancho
del ala
G
Neck
Height / Altura
de vaina
D E
Inch          mm Inch          mm Bolt / Bulón B/Centers 7 E/Centro mm mm
IAR 0569 8               203 50º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0570 10             254 50º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0464 12             305 50º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0571 14             356 50º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0465 16             406 50º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0572
      Stay Wide
18             457 50º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0572
      Regular
18             457 50º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120

 

Shank sweep en 8,0 mm. (STANDAR SWEEP 55º)

CODE / CÓDIGO A
Width / Ancho
Trabajo
B
Angle
Attack /Ángulo
Ataque
C
Tickness / Espesor
Fixing / Anclaje F
Wing
Widh / Ancho
del ala
G
Neck
Height / Altura
de vaina
D E
Inch          mm Inch          mm Bolt / Bulón B/Centers / E/Centro mm mm
IAR 0819-1 8               203 55º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0820-1 10             254 55º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0821-1 12             305 55º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0822-1 14             356 55º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0823-1 16             406 55º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0824-1
      Stay Wide
18             457 55º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120
IAR 0824-1
      Regular
18             457 55º .315           8,0 SQ. 1/2 57 mm 76 120